Publications
 1. Jizhong Zhao, Zhi-Ping Jiang, Xiang-Yang Li, Shaojie Tang, Jinsong Han, Wei Xi, Kun Zhao, Zhi Wang, Bo Xiao
  Communicating Is Crowdsourcing: Wi-Fi Indoor Localization with CSIbased Speed Estimation JCST (Journal of Computer Science and Technology), 2014.
 2. Cheng Bo, Junze Han, Xiang-Yang Li, Yu Wang and Bo Xiao
  SA-MAC: Self-stabilizing Adaptive MAC Protocol for Wire- less Sensor Networks
  JCST (Journal of Computer Science and Technology), 2014.
 3. Yin Wang, Yunhao Liu, Yuan He, Xiang-Yang Li, Dapeng Cheng
  Disco: Improving Packet Delivery via Deliberate Synchronized Constructive Interference
  IEEE TPDS, March, 2014.
 4. Zhenjiang Li, Wenwei Chen, Cheng Li, Mo Li, Xiang-Yang Li, Yunhao Liu
  FLIGHT: Clock Calibration and Context Recognition using Fluorescent Lighting
  IEEE Transactions on Mobile Computing, 2013.
 5. Ming Xia, Yabo Dong, Wenyuan Xu, Xiang-Yang Li, and Dongming Lu
  MC2: Multi-Mode User-Centric Design of Wireless Sensor Networks for Long-Term Monitoring
  ACM Transaction on Sensor Networks, 2013.
 6. Yin Wang, Yuan He, Xufei Mao*, YunHao Liu, Xiang-Yang Li
  Exploiting Constructive Interference for Scalable Flooding in Wireless Networks
  IEEE/ACM Transactions on Networking, 2012.
 7. YunHao Liu, Yuan He, Mo Li, Jiliang Wang, Kebin Liu, Xiang-Yang Li
  Does Wireless Sensor Network Scale? A measurement study on GreenOrbs,
  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2012.
 8. HuaDong Ma, Haitao Zhang**, Xiang-Yang Li, and ShaoJie Tang
  In-Network Estimation with Delay Constraints in Wireless Sensor Networks
  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2012.
 9. JiZhong Zhao, Wei Xi^, Yuan He, YunHao Liu, Xiang-Yang Li, LuFeng Mo, and Zheng Yang
  Localization of Wireless Sensor Networks in the Wild: Pursuit of Ranging Quality
  IEEE/ACM Transactions on Networking, 21(1): 311-323 (2013)
 10. Dezun Dong, Xiangke Liao, Yunhao Liu, Xiang-Yang Li, and Zhengbin Pang
  Fine-Grained Location-Free Planarization in Wireless Sensor Networks
  IEEE Transactions on Mobile Computing, accepted, February, 2012. ---> 12(5): 971-983 (2013)
 11. Ashraf Nusairat*, and Xiang-Yang Li
  WiMAX/OFDMA Burst Scheduling Algorithm To Maximize Scheduled Data
  IEEE Transactions on Mobile Computing, September, 2011
 12. Dezun Dong, Mo Li, Yunhao Liu, Xiang-Yang Li, and Xiangke Liao
  Topological Detection on Wormholes in Wireless Ad Hoc and Sensor Networks
  IEEE/ACM Transactions on Networking, 2011, March.
 13. Xufei Mao*, ShaoJie Tang*, XiaoHua Xu*, Xiang-Yang Li, HuaDong Ma
  Energy Efficient Opportunistic Routing in Wireless Sensor Networks
  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, accepted in January 2011.
 14. Ming Xia, Yabo Dong, Wenyuan Xu, Dongming Lu, and Xiangyang Li
  Multi-mode user-centric design of wireless sensor networks for long-term monitoring ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review, Vol. 14 (1), pp. 25-27, July 2010
 15. XuFei Mao*, XiaoHua Xu*, ShaoJie Tang*, and XiangYang Li
  Providing and Finding $k$-Road-Coverage Efficiently in Wireless Sensor Networks,
  Wireless Communications and Mobile Computing, July, 2010 accepted; first online 22 SEP 2010.
 16. ShiGuang Wang*, Xufei Mao*, ShaoJie Tang*, Xiang-Yang Li, Jizhong Zhao, and GuoJun Dai
  On ``Movement-Assisted Connectivity Restoration in Wireless Sensor and Actor Networks''
  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, April, 2010 accepted.
 17. Mo Li, Weifang Cheng, Kebin Liu, Yunhao Liu, Xiangyang Li, Xiangke Liao
  Sweep Coverage with Mobile Sensors
  IEEE Transactions on Mobile Computing, 10(11): 1534-1545 (2011)
 18. Yunhao LIU, Guomo ZHOU, Jizhong ZHAO, Guojun DAI, Xiang-Yang LI, Ming GU, Huadong MA, Lufeng MO, Yuan HE, Jiliang WANG, Mo LI, Kebin LIU, Wei DONG, Wei XI
  Long-term large-scale sensing in the forest: recent advances and future directions of GreenOrbs
  Front. Comput. Sci. China 2010, 4(3): 334-338
 19. Zheng Yang, YunHao Liu, Xiang-Yang Li,
  Beyond Trilateration: On the Localizability of Wireless Ad-hoc Networks
  IEEE/ACM Transactions on Networking, April, 2010; accepted; Dec. 2010 Volume: 18 Issue:6 On page(s): 1806 - 1814. official cite
 20. Ping Xu*, ShiGuang Wang*, and Xiang-Yang Li
  SALSA: Strategyproof Online Spectrum Admissions for Wireless Networks
  IEEE Transactions on Computers, Jan, 2010 accepted; December 2010 (vol. 59 no. 12). Official Cite
 21. DeKe Guo, YunHao Liu, Xiang-Yang Li
  False Negative Problem of Counting Bloom Filter
  IEEE Transactions on Knowledge & Data Engineering (TKDE), Oct, 2009 accepted; May 2010 (vol. 22 no. 5) pp. 651-664. Official Cite
 22. YanWei Wu*, Shao-Jie Tang*, Ping Xu*, and Xiang-Yang Li
  Dealing With Selfishness and Moral Hazard in Non-Cooperative Wireless Networks
  IEEE Transactions on Mobile Computing, March 2010 (vol. 9 no. 3). Official Cite
 23. Ping Xu*, Xiangyang Li, ShaoJie Tang*, and JiZhong Zhao
  Efficient and Strategyproof Spectrum Allocations in Multi-Channel Wireless Networks
  IEEE Transactions on Computers, Nov, 2009. official link
 24. YanWei Wu*, Xiang-Yang Li, YunHao Liu, and Wei Lou
  Energy-Efficient Wake-up Scheduling for Data Collection and Aggregation,
  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2009. 10 Mar. accepted; February 2010 (vol. 21 no. 2) pp. 275-287. Official Cite
 25. Xiang-Yang Li, Yu Wang*, Haiming Chen, Xiaowen Chu, Yanwei Wu*, Yong Qi,
  Reliable and Energy Efficient Routing for Static Wireless Ad Hoc Networks with Unreliable Links,
  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), October 2009 (vol. 20 no. 10) pp. 1408-1421. Official Cite
 26. Wen-Zhan Song*, Yu Wang*, Chan-Hua Wu, and Xiang-Yang Li
  Multihop Scatternet Formation and Routing for Large Scale Bluetooth Networks
  International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing, 2009 - Vol. 4, No.5 pp. 251 - 268
 27. Yan-Li Cai, Wei Lou, Ming-Lu Li, and Xiang-Yang Li,
  Energy-efficient Target-Oriented Scheduling in Directional Sensor Networks
  IEEE Transactions on Computers September 2009 (vol. 58 no. 9) pp. 1259-1274. Official cite
 28. Xiang-Yang Li, Ashraf Nusairat*, Yanwei Wu*, Yong Qi, JiZhong Zhao, Xiaowen Chu, and YunHao Liu<
  Joint Throughput Optimization for Wireless Mesh Networks
  IEEE TransactionsOfficial cite
 29. Yu Wang*, and Xiang-Yang Li
  Efficient Algorithm for p-Self-Protection Problem in Static Wireless Sensor Networks
  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Issue Date: Oct. 2008, Volume: 19 Issue:10 On page(s): 1426 - 1438. Official Cite
 30. Chungui Liu, Yantai Shu, Lianfang Zhang, Zenghua Zhao, Xiang-Yang Li
  A Multi-layer Experimental Study of Multimedia And QoS Communication in Wireless Mesh Networks,
  Pervasive and Mobile Computing - Elsevier (PMC), 2008. Conference version appeared in Springer Mobile Ad-hoc and Sensor Networks (MSN) 2006.
 31. Xiang-Yang Li, Peng-Jun Wan, Wen-Zhan Song* and YanWei Wu*
  Efficient Throughput for Wireless Mesh Networks by CDMA/OVSF Code Assignment
  Ad Hoc & Sensor Wireless Networks: An International Journal, 2008.
 32. WeiZhao Wang*, Xiang-Yang Li, Yu Wang*, Zheng Sun
  Designing Multicast Protocols for Non-Cooperative Networks,
  IEEE Journal of Selected Area on Communications (IEEE JSAC), January, 2008 accepted; Issue Date: September 2008 Volume: 26 Issue:7 On page(s): 1238 - 1249
 33. Fan Li, Yu Wang*, Xiang-Yang Li and Ashraf Nusairat*
  Gateway placement for throughput optimization in wireless mesh networks
  ACM MONET Special Issue on Advances in Wireless Mesh Networks. March, 2008. Pages 198-211.
 34. Peng-Jun Wan, Xiang-Yang Li, Ophir Frieder
  OVSF-CDMA Code Assignment in Wireless Ad Hoc Networks,
  Algorithmica, Volume 49 , Issue 4 (December 2007), Pages: 264 - 285.
 35. WeiZhao Wang*, Wen-Zhan Song* and Xiang-Yang Li
  Maximizing the Lifetime of Two Tiered Wireless Sensor Networks Through Clustering
  Accepted, Special Issue on Distributed Systems of Sensors and Applications, Wireless Communications and Mobile Computing, Wiley, 2007. Volume 9 Issue 3, Pages 325 - 334
 36. Yu Wang* and Xiang-Yang Li
  Efficient Delaunay-based Localized Routing for Ad Hoc Sensor Networks,
  International Journal of Communication Systems, 2006. Published Online: 18 Sep 2006. PDF file.
 37. Yu Wang* and Weizhao Wang* and Xiang-Yang Li
  Efficient Distributed Low Cost Backbone Formation for Wireless Networks
  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS). July 2006 (Vol. 17, No. 7) pp. 681-693.
 38. WeiZhao Wang*, Xiang-Yang Li, Zheng Sun
  Design Differentiated Service Multicast With Selfish Agents
  IEEE Journal of Selected Area in Communications (JSAC), Volume 24, number 5, May 2006.
 39. Weizhao Wang* and Xiang-Yang Li
  Low-Cost Routing in Selfish and Rational Wireless Ad Hoc Networks,
  IEEE Transactions on Mobile Computing, May 2006 (Vol. 5, No. 5), pp. 596-607.
 40. Wen-Zhan Song* and Xiang-Yang Li and Ophir Frieder and WeiZhao Wang*
  Local Construction of Energy-Efficient and Low-Weighted Topology for Wireless Ad Hoc Networks
  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Volume 17, Number 4, page 321-334, April, 2006.
 41. Yu Wang* and Xiang-Yang Li
  Localized Construction of Bounded Degree and Planar Spanner for wireless ad hoc networks,
  Special issue of ACM Mobile Network and Applications (MONET) for DialM 2003, Volume: 11, Number: 2, Pages: 161-175, Apr. 2006
 42. Yu Wang* and Xiang-Yang Li
  Minimum Power Assignment in Wireless Ad Hoc Networks with Spanner Property,
  Journal of Combinatorial Optimization, Volume: 11, Number: 1, Pages: 99-112, Feb. 2006
 43. Xiang-Yang Li, Wen-Zhan Song*, Yu Wang*
  Localized Topology Control for Heterogenous Wireless Ad Hoc Networks,
  ACM Transaction on Sensor Networks, Volume 2 , Issue 1 (February 2006) Pages: 129 - 153.
 44. Xiang-Yang Li
  Localized Construction of Low Weighted Structure and Its Applications in Wireless Ad Hoc Networks,
  ACM Wireless Network (WINET), Issue: Volume 11, Number 6, Date: November 2005. (Official site)
 45. Kousha Moaveninejad*, Wen-Zhan Song*, Xiang-Yang Li
  Robust Position-based Routing for Wireless Ad Hoc Networks
  Elsevier Ad Hoc Networks,  Vol 3, Issue 5, pages 546-560, September, 2005.
 46. Kousha Moaveni-Nejad*, Xiang-Yang Li
  Low-interference topology control for wireless ad hoc networks
  Ad Hoc & Sensor Wireless Networks: An International Journal (Old City Publishing), Volume 1, Number 1-2, 2005.
 47. Xiang-Yang Li, Wen-Zhan Song*, Yu Wang*
  Efficient Topology Control for Wireless Ad Hoc Networks with Non-uniform Transmission Ranges,
  ACM Wireless Network (WINET), Issue: Volume 11, Number 3, Date: May 2005, Pages: 255 - 264, (Official site)
 48. Wen-Zhan Song*, Yu Wang*, Xiang-Yang Li and Ophir Frieder
  Localized Algorithms for Energy Efficient Topology in Wireless Ad Hoc Networks,
  ACM Mobile Network and Applications (MONET), Volume 10, number 6, 911-923, 2005.
 49. Xiang-Yang Li, Kousha Moaveninejad*, and Ophir Frieder
  Regional Gossip Routing for Wireless ad Hoc Networks ,
  ACM Mobile Networks and Applications (MONET), Volume 10 , Issue 1-2 (February 2005), Pages: 61 - 77. (Official site)
 50. Wen-Zhan Song*, Xiang-Yang Li, Yu Wang* and WeiZhao Wang*
  dBBlue: Low Diameter and Self-Routing Bluetooth Scatternet,
  Journal of Parallel and Distributed Computing (JPDC), 2005, Elsevier Science Publications. Volume 65, Issue 2, Pages 178-190, (February 2005) (Official site)
 51. Yu Wang*, Ivan Stojmenovic?and Xiang-Yang Li
  Bluetooth Scatternet Formation for Single-hop Ad Hoc Networks Based on Virtual Positions,
  Journal of Internet Technology, Volume: 6, Issue: 1, Page: 43-52, Jan. 2005
 52. Xiang-Yang Li, Yu Wang*, Wen-Zhan Song*
  Applications of k-Local MST for Topology Control and Broadcasting in Wireless Ad Hoc Networks
  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2004. December 2004 (Vol. 15, No. 12), pages 1057-1069. (at computer.org; at TPDS)
 53. Xiang-Yang Li and Yu Wang*
  Efficient Construction of Low-Weighted Bounded Degree Planar Spanner ,
  International Journal of Computational Geometry and Applications, World Science Publications. Volume 14, Number 1-2, Pages 69-84. April 2004. (Official site)
 54. Xiang-Yang Li, Ivan Stojmenovic, and Yu Wang* ,
  Partial Delaunay Triangulation and Degree Limited Localized Bluetooth Multihop Scatternet Formation,
  IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), April 2004 page(s): 350- 361, Volume: 15, Issue: 4, ISSN: 1045-9219. (Official site)
 55. Xiang-Yang Li, Yu Wang*, Peng-Jun Wan, and Chih-Wei Yi
  Robust Deployment and Fault Tolerant Topology Control for Wireless Ad Hoc Networks,
  Journal of Wireless Communications and Mobile Computing (WCMC), 2003, Wiley Publications. Volume 4, Issue 1, February 2004, Pages: 109-125 (Official site)
  Modified version of the MobiHoc 2003 paper.
 56. Xiang-Yang Li,
  Algorithmic, geometric and graphs issues in wireless networks ,
  Journal of Wireless Communications and Mobile Computing (WCMC), 2003, Wiley Publications. Volume 3, Issue 2, Pages 119 - 140. (Official site)
 57. Xiang-Yang Li, Peng-Jun Wan, Ophir Frieder
  Coverage Problems in Wireless Ad-hoc Sensor Networks.
  IEEE Transactions for Computers. June 2003, page(s): 753- 763, Volume: 52, Issue: 6. (Official site)
  Journal version of the ICC 2002 paper.
 58. Yu Wang*, Xiang-Yang Li and Ophir Frieder
  Distributed Spanner with Bounded Degree for Wireless Ad Hoc Networks
  International Journal on Foundations of Computer Science, 2003, World Science Publications. Vol. 14, No. 2 (2003) Pages 183-200. (Official site)
  Journal version of the HICSS 2002 paper.
 59. Xiang-Yang Li, Liwu Liu, Peng-Jun Wan, and Ophir Frieder
  Practical Traffic Grooming Scheme for Single-Hub SONET/WDM Rings
  Journal of HighSpeed Networks, 2002. IOS Press Publications. Volume 11, Issue 2. Pages: 103 - 119. (Official site)
  Journal version of LCN 2000 paper.
 60. Xiang-Yang Li, Peng-Jun Wan
  Constructing Minimum Energy Mobile Wireless Networks
  ACM Journal of Mobile Computing and Communication Review (MC2R), Vol 5, Num 4. 2001. (Official site)
  Journal version of the MobiHoc 2001 paper.
 61. Xiang-Yang Li, Peng-Jun Wan, Shang-Hua Teng and Alper Ungor
  To Generate Good Triangular Meshes: Conforming to Control Spacing Requirements
  the Computer Modeling in Engineering & Sciences (CMES),Vol 2, Num 1. 2000, Tech Science Publications. (Official site)
 62. Xiang-Yang Li, Shang-Hua Teng and Alper Ungor
  Biting: Advancing Front Meets Sphere Packing
  the International Journal of Numerical Methods in Engineering (IJNME), 1999, Wiley Publications. Volume 49, Issue 1-2 , Pages 61 - 81. (Official site)
  Journal version of the 2nd STUMG paper.
 63. Xiang-Yang Li, Shang-Hua Teng and Alper Ungor
  Simultaneous Refinement and Coarsening for Adaptive Meshing, in
  Journal of Engineering with Computers
  Springer-Verlag, Vol. 15, Pages 292-302, 1999. (Official site)
  Journal version of the 7th IMR paper.
 64. Xiang-Yang Li, Shang-Hua Teng
  Practical Human-Machine Identification over Insecure Channels , in
  Journal of Combinatorial Optimization (Official site)
  Kluwer Publications, Vol.3 Issue 4, 1999.